Strike

Cartel del 8 de marzo 2018 Hacia la Huelga feministaFR/ Le 8 mars, pendant toute la journée ou quelques heures, arrête de faire ce que tu fais d’habitude au travail, à la maison, aux études, dans ta façon de consommer pour faire valoir nos droits qui sont attaqués dans tous les domaines (voir revendications). Rejoins les actions organisées dans ton travail ou ton quartier (voir agenda) ou bien proposes-en en nous écrivant! Chacune peut trouver une façon de se mettre en grève pour montrer que si les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête ! Montre tout ça sur les réseaux sociaux avec le #8maars. Tu n’es pas seule!

NL/ Blijf de hele dag of een paar uur stop met doen wat je normaal doet op je werk, thuis, op school, op je manier van consumeren om onze rechten te doen gelden die worden aangevallen in alle gebieden (zie eisen en hoe mobilizeren). Doe mee aan de acties die georganiseerd zijn in uw werk of uw buurt (zie agenda) of stel ze voor! situatie, op 8 maart kan iedereen een manier vinden om te staken en te laten zien dat als vrouwen stoppen, de wereld stopt ! Laat dit allemaal zien op sociale netwerken met #8maars. Je bent niet alleen!

Betaalde werkstaking / Grève du travail rémunéré

FR/ Faire la grève du travail rémunéré, c’est faire en sorte de disparaître physiquement pour une durée variable des espaces que nous occupons d’habitude dans le monde du travail. C’est aussi: organiser des réunions d’informations avec les autres travailleuses et sensibiliser les collègues; faire un piquet de grève et se coordonner avec les syndicats où c’est possible, signaler qu’on est en grève (par une alerte mail ou en portant un signe distinctif: un foulard, ou un objet symbolique remis aux usagers-ères/patient-e-s/client-e-s, en intervenant sur les réseaux sociaux pour expliquer la grève…). Pour les infos légales, voir le document “Clarifications sur le droit de grève” ici. A ce jour, la CSC reconnait la grève (l’ensemble des affilié-e-s CSC peuvent ainsi demander une indemnité) et la FGTB soutient en invitant ses centrales à décider elles-mêmes de déposer ou non un préavis et d’octroyer ou non des indemnités. Les centrales qui mobilisent sont à ce jour la CNE et la CSC services publics côté CSC, ainsi que plusieurs secteurs de la Centrale Générale, d’Horval, de la CGSP Bruxelles côté FGTB. Des travailleuses de plusieurs secteurs ont aussi précisé leurs motivations: psychologues, travailleuses en planning familial, journalistes, chercheuses, infirmières, … …

NL/ Een betaalde werkstaking betekent ervoor zorgen dat we voor een variabele periode fysiek verdwijnen uit de ruimtes die we gewoonlijk innemen in de werkwereld. Het is ook: het organiseren van informatiebijeenkomsten met andere werknemers en het sensibiliseren van collega’s ; picketing en coördinatie met de vakbonden waar mogelijk, melden dat je in staking bent (door het sturen van een e-mail alert of het dragen van een onderscheidingsteken : een sjaal, of een symbolisch object gegeven aan gebruikers / patiënten / klanten, door in te grijpen op sociale netwerken om de staking uit te leggen…). Voor juridische informatie, zie hier het document “Verduidelijking van ons stakingsrecht. Het ACV heeft de staking al erkend (alle bij het ACV aangesloten werknemers kunnen dus aanspraak maken op stakingsvergoeding). Het ABVV ondersteunt en nodigt haar centrales uit om zelf te beslissen over de kennisgeving en de toekenning van een stakingsvergoeding. De centrales die momenteel betrokken zijn: bij het ACV de Franstalige bediendecentrale (CNE) en de openbare diensten. BIj het het ABVV verschillende sectoren van de Algemene Centrale, Horval en ACOD Brussel.

Grève du soin aux autres / Staking van zorg voor anderen

NL/ Bij de staking van 8 maart is het ook een kwestie van het tonen van het onzichtbare werk dat we elke dag in de privéruimte doen. Op 8 maart kunnen we de tijd nemen voor onszelf, om te doen wat we willen, of om niets doen, om te stoppen met rennen en om te genieten van het leven; om met onze vrienden en familie te praten over hoe we taken op een rechtvaardige manier kunnen herverdelen. We kunnen stoppen met de zorg voor kinderen en ouderen en afhankelijke personen, niet zorgen voor het huishouden of het bereiden van maaltijden voor anderen, de telefoon niet beantwoorden of het verzorgen van logistiek in de professionele sfeer of thuis laten zitten, of een heteroseksuele/homoseksuele seksstaking houden als teken van solidariteit met vrouwen die onderdrukkende seksualiteit ervaren.

FR/ Par la grève du 8 mars, il s’agit également de montrer le travail invisible que nous effectuons au quotidien dans l’espace privé. Le 8 mars nous pouvons donc prendre du temps pour nous-mêmes, pour faire ce dont on a envie ou ne rien faire, pour arrêter de courir et profiter de la vie; pour discuter avec notre entourage, nos ami.e.s et famille, sur comment redistribuer les tâches de manière équitable. On peut s’arrêter de s’occuper des enfants et des personnes âgées et dépendantes, ne pas se charger du ménage, de la préparation des repas pour les autres, ne pas répondre au téléphone ni s’occuper de la logistique dans la sphère professionnelle ou chez soi, faire la grève du sexe* hétéro/homosexuelle comme marque de solidarité avec les femmes qui vivent une sexualité oppressante.

Consumptiestaking / Grève de la consommation

FR/ Le 8 mars, non seulement nous voulons qu’il n’y ait pas de travailleuses, mais qu’il n’y ait pas non plus de consommatrices. Pour cela, le 8 mars, on peut arrêter d’acheter ou consommer des produits ou des services non indispensables, notamment dans des commerces où les conditions de travail des femmes sont mauvaises ou dégradantes. On peut également dénoncer les produits qui appliquent une “taxe rose” et ne pas consommer de produits sur-emballés ou produits à l’autre bout du monde ou provenant de filières dans lesquelles il y a exploitation d’autres femmes/peuples. On peut se déplacer à pied, à bicyclette ou en transports en communs. et réduire notre utilisation d’appareils électroniques. On peut enfin dénoncer ou détourner les lieux ou médias qui nous inondent de publicités sexistes, racistes et dégradantes.

NL/ Op 8 maart willen we niet alleen geen vrouwelijke werknemers, maar ook geen vrouwelijke consumenten. Daarom is het mogelijk om op 8 maart te stoppen met het kopen of consumeren van niet-essentiële producten of diensten, met name in winkels waar de arbeidsomstandigheden van vrouwen slecht of vernederend zijn. Het is ook mogelijk om producten aan de kaak te stellen die een “roze belasting” toepassen en geen producten te consumeren die aan de andere kant van de wereld over-verpakt of geproduceerd zijn of die afkomstig zijn uit sectoren waarin andere vrouwen/volkeren worden uitgebuit. We kunnen wandelen, fietsen of gebruik maken van het openbaar vervoer en het gebruik van elektronische apparatuur verminderen. Tot slot kunnen we ruimtes of media, die ons overspoelen met seksistische, racistische en vernederende advertenties, aan de kaak stellen of vermijden.

Grève étudiante / Staking van studenten

NL/ Op 8 maart kunnen we ook in staking gaan door geen lessen bij te wonen en gebruik te maken van deze vrije tijd om de klassen en auditoria binnen te vallen om de staking en de motivaties ervan uit te leggen aan andere studenten, maar ook met en aan andere campusgebruikers (professoren, onderzoekers, administratieve medewerkers, oppervlakte technici…). De staking kan zichtbaar worden gemaakt door banieren te hangen in de school, universiteit, opleidingslocatie.

FR/ Le 8 mars, nous pouvons également faire la grève étudiante en n’assistant pas aux cours et profitant de ce temps libéré pour envahir des classes et auditoires afin d’expliquer la grève et ses motivations aux autres étudiant.e.s mais aussi avec et aux autres usagers.ères du campus (professeures, chercheuses, employées administratives, techniciennes de surface…). On peut rendre visible la grève en affichant des banderoles dans l’école, l’université, le lieu de formation.

NL/ Praat vanaf nu over de staking (zie hoe te mobiliseren). Op 8 maart, waar je bent, om 14u: maak lawaai! Met je vriendinnen en steelpannen, hoorn, youyous, … Om 17u: haal de openbare ruimte om te lopen, te schreeuwen, te vieren met de vrouwen van je stad. Lees meer over afspraken in deze agenda of stel er een voor door te schrijven naar action.strike.8maars@gmail.com  ! Laat dit allemaal zien op sociale netwerken met # 8maars. Je bent niet alleen!

FR/ Dès maintenant, parle de la grève autour de toi (voir comment mobiliser). Le 8 mars, là où tu te trouves, à 14h: fais du bruit! Avec tes copines et des casseroles, klaxons, youyous, … A 17h: récupère l’espace public pour venir marcher, crier, fêter avec les femmes de ta ville. Renseigne-toi sur les rendez-vous dans l’agenda ou bien propose-en un en écrivant à action.strike.8maars@gmail.com ! Montre tout ça sur les réseaux sociaux avec le #8maars. Tu n’es pas seule!

FR/ Les hommes peuvent aussi nous soutenir pour nous permettre de participer aux actions: en nous remplaçant au boulot dans nos tours de garde ; en s’occupant des gosses, de la bouffe et du ménage ; en partageant leurs notes si des cours sont maintenus ; en expliquant autour d’eux le sens de cette grève pour gagner du soutien.

NL/ Mannen kunnen ons ook steunen om ons in staat te stellen deel te nemen aan acties : door ons te vervangen op het werk in onze ploegendiensten; door te zorgen voor de kinderen, eten en schoonmaken ; door hun notities te delen als de lessen doorgaan ; door om hen heen de betekenis van deze staking uit te leggen om steun te krijgen.

Advertisement