8 & 9 maars 2020

Nederlands | Op weg naar 8-9 maart 2020

Het Collecti.e.f 8 maars roept vrouwen* in België op om op zondag 8 en maandag 9 maart 2020 twee dagen lang te staken. Net als vorig jaar zal de staking zich richten op vier vlakken: het staken van betaalde arbeid, staken van de huishoudelijke arbeid,  een consumptiestaking en het staken van studies. Wij vrezen in het huidig politiek klimaat voor een achteruitgang van de vrouwenrechten en denken dus dat deze staking meer dan nodig is.

8 maart 2020 valt op een zondag. Dit is voor velen een vrije dag maar lang niet voor alle vrouwelijke werknemers. Veel sectoren, zoals de handel, horeca, cultuur, de gezondheidszorg, de zorg en transport stoppen niet op zondag. Daarnaast is de zorg voor gezins- en huishoudelijke taken voor de meeste vrouwen* een dagelijkse taak, ook op “rustdagen”. Een zondagsstaking is daarom vandaag de dag zinvol, of het nu gaat om de sluiting van bedrijven, diensten of woonzorgcentra. De oproep tot een staking heeft ook betrekking op maandag 9 maart, zodat alle vrouwen* hun eisen in het kader van hun werkplek of opleidingsfaciliteit naar buiten kunnen brengen. Bedrijven, administraties en scholen zullen dus getroffen worden door een staking die zich uitbreidt  tot maandag, waardoor ook de vaak vergeten realiteit van het nachtwerk wordt meegenomen. Ook voor vrouwen die het huishoudelijk werk willen staken geeft deze 48u staking meer ruimte.

Onafhankelijk van de institutionele structuren moedigt het Collecti.e.f. 8 maars de vakbonden aan om deze stakingsoproep  te steunen. Zij kunnen deze beweging op beslissende wijze ondersteunen door een stakingsaanzegging aan te kondigen en binnen hun netwerk te mobiliseren. Op dezelfde manier dat dit vorig jaar door sommige ABVV- en ACV-centrales werd gedaan en/ of door andere partners te ondersteunen.

Afgelopen september werden de Algemene vergaderingen van 8 maars hervat en begonnen verschillende vrouwengroepen* met de voorbereiding van de staking van 8 maart in Luik, Antwerpen, Brussel, Gent… Het Collecti.e.f. roept alle vrouwen* in het land op om zich te mobiliseren waar ze wonen en/of werken om een 48-uurs staking op te bouwen. In het bijzonder kunnen ze een mobilisatiegroep oprichten of zich bij een mobilisatiegroep (link : autonome groepen)  aansluiten (in hun stad, met hun collega’s van het werk, met de andere moeders van de school voor de kinderen, met hun buren, etc.). Samen laten zien dat “wanneer vrouwen stoppen, stopt de wereld!”.

Deze staking is opgevat als een eerste stap in de opbouw van een sterke feministische beweging in België, gericht op een werkelijk gelijkwaardige samenleving. Door verschillende  realiteiten en diverse vormen van onderdrukkingen samen te brengen willen wij concrete vooruitgang boeken (link : eisenpakket pagina docs).

*Alle personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit en/of gepercipieerd worden als vrouw.

8-9_patriarchy

Français | Vers les 8 et 9 mars 2020

Le Collecti.e.f 8 maars appelle les femmes* de Belgique à deux jours de grève les dimanche 8 et lundi 9 mars 2020. Comme l’année dernière, la grève féministe portera sur quatre axes : la grève du travail salarié, la grève du travail domestique, la grève de la consommation et la grève des études et de la formation.

Le 8 mars 2020 tombe un dimanche, jour de congé pour beaucoup de travailleuses, mais pas toutes. En effet, de nombreux secteurs sont concernés par le travail dominical, comme le commerce, l’Horeca, le culturel, la santé, les soins et les transports. De plus, s’occuper de ses proches et des tâches ménagères est un travail quotidien pour la plupart des femmes*, et ce y compris les jours de “repos”. Une grève du dimanche a donc tout son sens aujourd’hui, qu’on mette à l’arrêt les commerces, les services ou les foyers. L’appel à la grève couvre également le lundi 9 mars pour permettre à toutes les femmes* d’amener leurs revendications sur leurs lieux de travail ou de formation. Entreprises, administrations et écoles pourront ainsi être touchées grâce à une grève s’étendant au lundi, qui permettra également d’inclure la réalité souvent oubliée du travail de nuit. Aussi pour les femmes qui veulent arrêter le travail domestique ces 48h donnent plus de possibilités.

Autonome vis-à-vis des structures institutionnelles, le Collecti.e.f 8 maars encourage toutefois les syndicats à soutenir cet appel à la grève. Ceux-ci peuvent apporter un soutien déterminant au mouvement par le dépôt de préavis, comme cela a été fait par certaines centrales de la FGTB et de la CSC l’année dernière, ou en soutenant leurs affiliées grévistes.

Les Assemblées 8 maars ont repris en septembre dernier, et des groupes de femmes* ont d’ores et déjà commencé à préparer la grève du 8 mars à Anvers, Bruxelles ou Liège. Le Collecti.e.f appelle toutes les femmes* du pays à se mobiliser là où elles vivent et/ou travaillent pour construire un grève de 48 heures. Elles peuvent notamment créer ou rejoindre un groupe de mobilisation  (link : groupes locaux) (dans leur ville, avec leurs collègues de travail, avec les autres mamans de l’école des enfants, avec leurs voisines…). Ensemble, montrons que “quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête !”.

Cette grève est conçue comme une première étape dans la construction d’un mouvement féministe fort en Belgique, visant une société réellement égalitaire. En rendant visibles leurs  réalités et les différentes oppressions qui s’y mêlent, leurs colères et leurs envies, en se rencontrant pour se découvrir des convergences et tisser des solidarités, en construisant un mouvement fort et durable, les femmes* veulent obtenir des avancées concrètes (link revendications).

 

*Toute personne s’identifiant et/ou étant identifiée comme femme.

Advertisement